15/03/2010 | 15:15:00

Thanh tra thành phố Hà Nội

Thanh tra thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có cơn dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra và nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Địa chỉ: Số 62 phố Trần Quốc Toản, Hà Nội

Điện thoại: (04)33511469 - Fax 33511469./.

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark