Việt Nam hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững

Việt Nam hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững

Cuộc đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững sẽ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong việc hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững.

Hơn 9,8 tỷ tu bổ thành nhà Mạc tại Tuyên Quang

Hơn 9,8 tỷ tu bổ thành nhà Mạc tại Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt dự án tu b