11/12/2012 | 14:54:00

Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5528/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm phù hợp; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm và tiềm năng của thanh niên Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khoẻ dồi dào, kỹ năng thành thạo.

Hàng năm, 100% thanh niên khu vực lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên khối trường học, 80% thanh niên khu vực nông thôn, đô thị và công nhân trên địa bàn Hà Nội được học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, được phổ biến những chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên; 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; Quán triệt, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự cho 100% thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; Phấn đấu 100% thanh niên khối sinh viên và THPT được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2020, 90% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho 80% thanh niên đến tuổi kết hôn; 95% các trường học có các cơ sở vật chất; 100% các quận, huyện, thị xã có trung tâm văn hóa, địa điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; 100% xã, phường thị trấn có điểm văn hóa cho thanh thiếu niên; 80% khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm hoặc điểm sinh hoạt, câu lạc bộ văn hóa...

Phấn đấu tỷ lệ trường trung học phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2015 đạt 50%-55%, năm 2020 đạt 65%-70%; Tỷ lệ huy động thanh, thiếu niên đi học đúng độ tuổi (15-17 tuổi) đạt 90% vào năm 2015 và trên 95% vào năm 2020; Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 30% cán bộ, công chức cấp xã trong độ tuổi thanh niên.

Phấn đấu đến năm 2020, 80% thanh niên lao động qua đào tạo; Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho 75.000 - 80.000 thanh niên (giai đoạn 2011 - 2015) và 85.000 - 90.000 thanh niên (giai đoạn 2015 - 2020); Giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 5% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống dưới 4%; 100% thanh niên học sinh THPT được giáo dục hướng nghiệp.

Giải pháp thực hiện: Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên và công tác thanh niên trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội; Đổi mới và phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh niên; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thông, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Thủ đô; Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên; Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên; Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên; Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức của thanh niên;

Chương trình được thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn I (từ 2012 đến năm 2015); Giai đoạn II (từ 2016 đến 2020).

UBND Thành phố giao Sở Nội Vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố. Thành đoàn Hà Nội: Tham mưu Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể ở cơ sở phối hợp hỗ trợ công tác thanh niên; Đăng ký đảm nhiệm hoặc tham gia thực hiện những nhiệm vụ, đề án, dự án nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, trực tiếp tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô của thanh niên; Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách của thành phố Hà Nội đối với thanh niên và công tác thanh niên Hà Nội nói riêng; Luật thanh niên và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên nói chung.

Các sở, ban, ngành Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các mục tiêu giải pháp của Chương trình chủ động rà soát các chính sách, cơ chế của Thành phố thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách để tham mưu bổ sung, điều chỉnh, đề xuất các nhiệm vụ, dự án, đề án nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình. Bố trí, phân công cán bộ, công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các sở, ban, ngành.

UBND các quận, huyện, thị xã: Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và giai đoạn trước mắt 2011 - 2015 của địa phương, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện, thị xã; tham mưu với cấp ủy Đảng đưa Kế hoạch vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, huyện, thị xã. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Đoàn; chỉ đạo chính quyền cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể, Hội thanh niên thuộc quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình của Thành phố; hàng năm báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình của quận, huyện, thị xã về Thành phố; Thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn quản lý; Bố trí, sử dụng đúng, phát huy hiệu quả biên chế làm nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên ở phòng Nội vụ thuộc quận, huyện, thị xã.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội: Tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 trong phạm vi hoạt động của mình; Thành ủy Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, đặc biệt là quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình tới các cấp ủy Đảng và đảng viên; chỉ đạo Đoàn Thanh niên trong việc hỗ trợ các tổ chức thanh niên hoạt động thuận lợi, đúng hướng và hiệu quả;

Các cơ quan báo, đài của Hà Nội: Mở các trang chuyên mục trên báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011- 2020; giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, thể chất, tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp và thẩm mỹ… biểu dương nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các cá nhân, tập thể thực hiện tốt.

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark