Album: Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa

Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa

Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa

Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa

Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa

Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa

Lễ ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa